Prenumerationsvillkor – digital prenumeration

1. Allmänt För att en användare (”Kunden”) ska kunna f​å tillgång till Bonnier Magazines & Brands digitala prenumerationstjänst krävs att Kunden skap​ar ett användarkonto, accepterar de allmänna villkor som anges nedan (”Allmänna Villkor”) samt, efter att betaluppgifter har registrerats via Klarna, slutför beställningen av Tjänsten. De Allmänna Villkoren utgör tillsammans med de övriga villkor som anges vid tillhandahållande av innehåll via Tjänsten, det avtal som gäller mellan Bonnier Magazines & Brands AB (org.nr. 556012-7713) och Kunden för användning av Tjänsten (”Avtalet”). Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela Bonnier Magazines & Brands om uppgifterna ändras. 2. Tekniska förutsättningar för att använda Tjänsten För att kunna använda Tjänsten krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Bonnier Magazines & Brands ansvarar inte för brist i tillhandahållande av Tjänsten som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet. Kunden kan ta del av Tjänstens innehåll på olika mottagarenheter som har Windows (PC), Mac OSX (Mac), IOS eller Android. Kunden har inte rätt att registrera fler än fem (5) mottagarenheter. Bonnier Magazines & Brands förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan, inbegripet att efter eget gottfinnande minska eller ändra det antal mottagarenheter som kan användas för att ta del av innehåll. 3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation Abonnemang för Tjänsten tecknas efter att Kunden slutför beställningen av Tjänsten (”Abonnemangsperiod”). Betalning av abonnemangsavgiften för den initiala och, i förekommande fall, för varje ny Abonnemangsperiod sker i förskott genom att avgiften...

Prenumerationsvillkor

Prenumerationsvillkor Uppdaterade 2019-10-31 Digitala prenumerationsvillkor Om din prenumeration avser en digital prenumeration, gäller istället våra digitala prenumerationsvillkor. Prenumerationsform Din prenumeration kan antingen vara en tidsbestämd prenumeration, i vilket fall prenumerationen avslutas automatiskt efter dina beställda antal nummer, eller en tillsvidareprenumeration. Vid en tillsvidareprenumeration har du tecknat upp dig för ett visst antal beställda nummer som därefter övergår i en bekväm tillsvidareprenumeration. Vilken av dessa två prenumerationstyper du har beställt, framgick vid tillfället för din beställning.  Leverans av tidning och/eller premie Din första tidning skickas ut till den adress du angivit vid beställningen så snart vi har registrerat och godkänt din beställning. Din eventuella premie skickas ut ca 3-5 veckor i en separat försändelse efter att vi registrerat betalningen för din prenumeration. Premierna kan levereras innan du mottar din första utgåva/tidning. Rabatterade introduktionserbjudanden gäller endast för nya prenumeranter i Sverige.  Bonnier Magazines & Brands reserverar sig för att erbjudanden med premier kan ta slut. Skulle du genomföra ett köp av en prenumeration där välkomstpremien är slut, kommer Bonnier Magazines & Brands att ersätta premien med likvärdig produkt. Premieerbjudanden gäller endast prenumeranter i Sverige. Vill du beställa till en utländsk adress ber vi dig kontakta vår kundservice på 08-454 95 14 eller på kundservice@mag.bonnier.se. Prenumerationsavgift, betalning m.m. Gällande prenumerationsavgift anges vid tillfället för din beställning. Där anges även om det är förskottsbetalning eller betalning i efterskott som gäller. För det fall din prenumeration är en tillsvidareprenumeration, betalar du i efterskott med det inbetalningskort som medföljer tidningen. Bonnier Magazines & Brands förbehåller sig rätten att ta ut en faktureringsavgift om 10 kr per faktura. Om du väljer att betala via Klarna, godkänner...

Allmänna tävlingsvillkor

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar. 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 2 nedan. 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling. 3. Ansvarig för tävlingen är: Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 Stockholm 4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen. 5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Bonnier Magazines & Brands. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Bonnier Magazines & Brands får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Bonnier Magazines & Brands normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed. 6. Vinnarna utses, om ej annat anges , av en jury bestående av redaktionen på respektive titel. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också...

Datapolicy Bonnier Magazines & Brands

Introduktion Denna datapolicy reglerar viktiga frågor om hantering av data som rör besökare på eller användare av webbplatser som kontrolleras av bolag i Bonnier-koncernen. Sådana data benämns i det följande “Användardata” och besökarna/användarna benämns “Användare”. Datapolicyn ska utgöra del av samtliga avtal mellan å ena sidan bolag i Bonnier-koncernen och å andra sidan annonsörer, mediebyråer, leverantörer och andra som på något sätt kan få tillgång till Användardata. Det Bonnier-bolag som ingått avtal enligt ovan benämns i det följande “Bolaget”. Bolagets avtalspart benämns “Avtalsparten”. Avtal som hänvisar till denna policy (inbegripet hänvisning i bekräftelse av annonsorder eller dyl), eller till vilket denna policy bilagts, benämns “Avtalet”. Datapolicyn utgör en integrerad del av Avtalet. De termer som används i denna datapolicy har samma innebörd som när de används i Allmänna villkor och Personuppgiftsbiträdesavtalet, om inte annat anges. 1. Bakgrunden till datapolicyn För Bonnier-koncernen är det ett väsentligt intresse att samtliga koncernbolag tillämpar tydliga regler för Användardata. Användare ska kunna förlita sig på att data som rör dem inte samlas in eller används av utomstående på ett okontrollerat sätt. Dessutom utgör Användardata en värdefull tillgång hos koncernbolagen och ska behandlas som en sådan. Datapolicyn är samtidigt inte avsedd att förhindra att Bolaget och Avtalsparten i enskilda fall särskilt avtalar om insamling eller användning av Användardata som går utöver vad som följer av policyn. Den möjligheten ska dock tillämpas med försiktighet och med beaktande av såväl Användarnas intressen som de ekonomiska värden som är förknippade med Användardata. Alla eventuella avsteg från denna policy ska beskrivas på ett tydligt och detaljerat sätt i Avtalet. Om så skett ska denna policy gälla med de justeringar...