Panelvillkor

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Nedanstående villkor reglerar deltagande i någon av Bonnier Magazines & Brands paneler via Cint (nedan ”Panel”) för Bonnier Magazines & Brands AB, 556012-7713, 105 44 Stockholm (nedan ”Huvudmannen”) anordnade undersökningar via internet.

Genom registrering som medlem i Panel accepteras dessa villkor.

För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några frågor kring demografi, medievanor etc.

Genom att bli medlem samtycker jag till att Huvudmannen får lagra dessa grunduppgifter samt mina senare lämnade uppgifter i en för Bonnierkoncernen gemensam databas som behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Huvudmannen kan komma att lämna ut uppgifterna till personuppgiftsbiträden, även utanför EU/EES, som behandlar uppgifterna för Huvudmannens räkning. Uppgifterna kommer att lagras och användas vid undersökningar och analyser av aktuella ämnen samt för att kunna skicka ut inbjudningar avseende deltagande i andra undersökningar. Det är Huvudmannen tillsammans med Bonnier AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal.

Jag samtycker även till att mina personuppgifter, inklusive e-postadress, mobiltelefonnummer för samtal och sms-meddelanden och eventuella andra digitala adresser, får lagras och användas inom Bonnier för digitala tjänster, marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig, samt för utveckling av nya tjänster. Uppgifterna kan även lämnas ut till Bonniers samarbetspartners. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies, se mer om cookies nedan.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det, och upphör inte om mitt medlemskap i panelen avslutas och är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

Jag har rätt att återkalla samtycket vilket jag gör genom att kontakta Bonnier Magazines & Brands kundtjänst. Där kan man också spärra uppgifterna mot marknadsföring. Jag har också rätt att utan kostnad begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter och en gång per år skriftligen begära ett registerutdrag.

För ytterligare information om behandling av personuppgifter, se www.kunddata.bonnier.se.

Medlem ska vara bosatt i det land Panel primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i respektive Panel och för det fall Huvudmannen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmannen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Huvudmannen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panel (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem enligt Huvudmannens uppfattning inte följt Huvudmannens vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande i Panel.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger Huvudmannen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättning uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmannen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlem respektive Huvudmannen kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Panel. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning.

Medlemskap i Panel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Huvudmannens ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

Medlemmen ger Huvudmannen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

Genom mitt medlemskap samtycker jag även till att Huvudmannens samarbetspartners sätter tredjeparts-kakor bestående av s.k. panelist-ID:n. Det är siffror som i efterhand kan kopplas mot vissa bakgrundsvariabler för att kunna ge statistik om besöksbeteenden på sajter där dessa samarbetspartners mätningsskript används på uppdrag av Huvudmannen och/eller Bonnier AB. Bakgrundsvariablerna kan till exempel vara kön, postnummer, ålder och utbildningsnivå. Syftet med mätningen är att samla statistik över besöksbeteenden på utvalda sajter inom Sverige. Det kommer hjälpa oss att utveckla bättre produkter och tjänster. Din identitet förblir okänd för tredje part. Du kan när som helst ta bort kakorna genom att ändra dina inställningar i din webbläsare och du kommer då inte längre att bidra med besökarstatistik.

Huvudmannen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.

DATASKYDD

Har du frågor gällande vårt dataskydd? Här har vi samlat all information.