Prenumerationsvillkor – digital prenumeration

1. Allmänt

För att en användare (“Kunden”) ska kunna f​å tillgång till Bonnier Magazines & Brands digitala prenumerationstjänster krävs att Kunden har ett användarkonto. Ett användarkonto kommer att skapas automatiskt i samband med beställning av prenumerationen, och Kunden måste därefter skapa ett lösenord för att aktivera användarkontot. För att få tillgång till Bonnier Magazines & Brands digitala prenumerationstjänster måste Kunden även acceptera de allmänna villkor som anges nedan (“Allmänna Villkor”) samt, efter att betaluppgifter har registrerats via Klarna, slutföra beställningen av Tjänsten. De Allmänna Villkoren utgör tillsammans med de övriga villkor som anges vid tillhandahållande av innehåll via Tjänsten, det avtal som gäller mellan Bonnier Magazines & Brands AB (org.nr. 556012-7713) och Kunden för användning av Tjänsten (“Avtalet”).

Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela Bonnier Magazines & Brands om uppgifterna ändras.

2. Tekniska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Bonnier Magazines & Brands ansvarar inte för brist i tillhandahållande av Tjänsten som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara och/eller internetkapacitet.

Kunden kan ta del av Tjänstens innehåll på olika mottagarenheter som har Windows (PC), Mac OSX (Mac), IOS eller Android. Kunden har inte rätt att registrera fler än fem (5) mottagarenheter.

Bonnier Magazines & Brands förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan, inbegripet att efter eget gottfinnande minska eller ändra det antal mottagarenheter som kan användas för att ta del av innehåll.

3. Pris, betalning och hantering av betalningsinformation

Abonnemang för Tjänsten tecknas efter att Kunden slutför beställningen av Tjänsten (”Abonnemangsperiod”).

Betalning av abonnemangsavgiften för den initiala och, i förekommande fall, för varje ny Abonnemangsperiod sker i förskott genom att avgiften dras från det autogiro som Kunden har angivit. Abonnemangsavgift för en ny Abonnemangsperiod förfaller till betalning var 30:e dag efter första betalningen.

Tillämplig abonnemangsavgift framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på Webbplatsen. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Utöver betalning av abonnemangsavgiften tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör för datatrafik, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för detta Avtal.

Betalning av abonnemangsavgiften sker via de betalningsförmedlare som Bonnier Magazines & Brands anlitar från tid till annan. Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen a​v dessa betallösningar. ​Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av Bonnier Magazines & Brands.

Kunden ansvarar för att kontot som är kopplat till ​det bank-ID och autogiro s​om enligt detta Avtal ska debiteras abonnemangsavgift på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Om Kunden inte har tillräckliga medel på betalningsdagen äger Bonnier Magazines & Brands rätt att avbryta eller begränsa tillgången till Tjänsten samt rätt att debitera Kunden dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagstadgad påminnelseavgift och, i förekommande fall, lagstadgad inkassoavgift. Vidare har Bonnier Magazines & Brands rätt att säga upp abonnemanget i dess helhet med omedelbar verkan om betalning dröjer mer än fyrtio (40) kalenderdagar.

Den köpta prenumerationen består uteslutande av digitalt innehåll som inte levereras i fysiskt format. Du frånsäger dig därmed din ångerrätt om 14 dagar vid köp av prenumerationen.

4. Automatisk förnyelse av abonnemang

Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med 1 månad förutsatt att Kunden inte har sagt upp abonnemanget före utgången av innevarande Abonnemangsperiod. Detta innebär att Bonnier Magazines & Brands kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 3 till dess abonnemanget upphört.

5. Användning av Tjänsten m.m.

Bonnier Magazines & Brands upplåter till Kunden en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att under Abonnemangsperioden använda Tjänsten för att lyssna på och läsa innehållet på Bonnier Magazines & Brands sajter. Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk.

Allt innehåll och annat material som Kunden får tillgång till genom Tjänsten (“Materialet”) skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal.

Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som Bonnier Magazines & Brands använder för att skydda Tjänsten.

Kundens agerande i strid med denna punkt 5 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för Bonnier Magazines & Brands att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden.

Bonnier Magazines & Brands förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal.

Tjänsten får endast användas för privat bruk och all form av kommersiell eller offentlig användning är förbjuden.

6. Bonnier Magazines & Brands:s ansvar för fel i Tjänsten

Tjänstens karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av Tjänsten. Bonnier Magazines & Brands ansvarar inte för att Kunden inte kan ta del av Tjänsten på grund av sådan överbelastning, fel och/eller problem. Kunden är även medveten om och godkänner att Tjänsten kan vara otillgänglig under avbrott för underhåll av Tjänsten.

Kunden är medveten om att digitalt innehåll tillgängligt via Tjänsten har producerats vid olika tidpunkter och med olika tekniska förutsättningar. Kunden accepterar därför att Tjänstens innehåll kan vara av skiftande kvalitet, exempelvis beträffande upplösning, och att det tillhandahålls i “befintligt skick”.

Utöver vad som anges ovan är Bonnier Magazines & Brands ansvar ytterligare begränsat till att endast omfatta fel i Tjänsten som beror på Bonnier Magazines & Brands. Bonnier Magazines & Brands ansvarar t.ex. inte för fel som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör Bonnier Magazines & Brands eller för webbplatser, innehåll och tjänster tillhandahållna av tredje part som kan nås från Webbplatsen eller Tjänsten.

7. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller under den initiala Abonnemangsperioden och varje efterföljande Abonnemangsperiod så som anges i punkten 4 ovan.

Vid köp av en prenumeration får ​KundenBonnier Magazines & Brands digitala prenumerationstjänst i en bekväm tillsvidareprenumeration.

Kunden har rätt att när som helst säga upp abonnemanget till upphörande med verkan från den innevarande Abonnemangsperiodens upphörande eller, om Kunden så begär, med omedelbar verkan genom att avsluta sin prenumeration på profilsidan eller kontakta Bonnier Magazines & Brands:s kundservice (kontaktuppgifter till kundservice finns på Webbplatsen). Någon återbetalning av redan betald abonnemangsavgift sker dock inte.

8. Ändring av Avtalet, Tjänsten och innehåll samt överlåtelse av Avtalet

Bonnier Magazines & Brands förbehåller sig rätten att när som helst ändra Avtalet, Tjänsten och/eller innehåll i Tjänsten. Meddelande om ändring i Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer att lämnas via e-postmeddelande och kan även lämnas på Webbplatsen, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att säga upp Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden äger vid uppsägning av Avtalet enligt denna punkt rätt att få tillbaka den del av erlagd abonnemangsavgift som motsvarar berörd del av Tjänsten för återstående del av Abonnemangsperioden efter datumet för uppsägningens verkan.

Bonnier Magazines & Brands har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

9. Personuppgifter

Mer information om hur vi använder dina personuppgifter och om dina rättigheter finns på vår hemsida ​Bonniermag.se/dataskyddspolicy

10. Kundservice

Kunden är välkommen att kontakta Bonnier Magazines & Brands kundservice för ytterligare information eller vid behov av support. Telefonnummer till Bonnier Magazines & Brands kundservice är 08-454 95 17.